W ramach wsparcia dla Ukrainy Narodowe Centrum Nauki umożliwiło kierownikom grantów NCN zatrudnienie ukraińskich naukowców w ramach posiadanych środków.

Fundusze na ten cel mogą pochodzić z każdej pozycji w kosztorysie załączonym do umowy grantowej z NCN. W projektach można zatrudniać osoby, które mają co najmniej stopień naukowy doktora (w ukraińskim systemie kandydat nauk) i przed wybuchem wojny pracowały na ukraińskich uczelniach oraz w innych ośrodkach. Ich działalność i zainteresowania muszą być związane z tematyką projektów.

Więcej szczegółów

Informację o grantach realizowanych na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu można uzyskać w Dziale Nauki UMK, tel. +48 56 611 4917, +48 56 611 4264, e-mail: dn@umk.pl.

Solidarni z Ukrainą