Działająca na Wydziale Prawa i Administracji UMK Uniwersytecka Poradnia Prawna udziela bezpłatnych porad prawnych osobom, do których stosuje się ustawę z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Z porady mogą zatem skorzystać m.in. osoby, które:

  • przybyły na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z terytorium Ukrainy w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium tego państwa oraz obywatele Ukrainy posiadający Kartę Polaka, którzy wraz z najbliższą rodziną z powodu działań wojennych przybyli na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
  • ze względu na swoją sytuację materialną nie mogą skorzystać z odpłatnej porady zawodowego adwokata czy radcy prawnego.

Dyżury Poradni odbywają się raz w tygodniu – w czwartki w godzinach 15:00-17:00 w sali 124 na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, ul. Władysława Bojarskiego 3. W dyżurach uczestniczą także osoby, które znają język ukraiński.

Zakres tematyczny udzielanych porad jest niejednolity - przykładowa porada może dotyczyć nadawania numeru PESEL, rejestracji dziecka w przedszkolu czy szkole, zagadnienia odpowiedzialności karnej za popełniony czyn zabroniony, środków ochrony prawnej na gruncie prawa cywilnego czy karnego, władzy rodzicielskiej i sposobu sprawowania opieki nad dzieckiem, wypowiedzenia umowy o pracę na czas nieokreślony, odwołanie od decyzji administracyjnej czy środków odwoławczych przysługujących jednostce od decyzji/orzeczenia kształtujących jej sytuację prawną.

Uniwersytecka Poradnia Prawna UMK to zespół studentów, których pracę nadzorują koordynatorzy, a nad merytoryczną poprawnością porad czuwają opiekunowie sekcji będący pracownikami Wydziału Prawa i Administracji UMK.

UWAGA: Poradnia Prawna nie udziela pomocy prawnej w sprawach podatkowych, nie oferuje również pisania pism procesowych. Świadczona pomoc polega na przygotowywaniu pisemnych opinii prawnych w odpowiedzi na zadane pytania prawne.

Przed wizytą należy skontaktować się z Poradnią poprzez formularz na stronie internetowej: https://poradnie.umk.pl/pages/formularz/ lub e-mail: poradniaprawna@umk.pl, w których należy opisać krótko swoją sytuację prawną, która ma być przedmiotem opinii wydanej przez Poradnię.

Więcej informacji o zasadach świadczenia pomocy prawnej i regulamin świadczenia pomocy dostępnych jest na stronie Uniwersyteckiej Poradni Prawnej.

Solidarni z Ukrainą